a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

Laatste nieuws!

  No posts were found.

1. Algemene informatie

 

1.1  Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Pure Energy Yoga zijn van toepassing op alle aangeboden diensten van Pure Energy Yoga. Tijdens het bezoeken van onze website (www.pureenergyyoga.nl) of het inschrijven voor aanbod van Pure Energy Yoga, gaan we ervan uit dat je de algemene voorwaarden volledig accepteert. Pure Energy Yoga behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen of in te trekken die zij noodzakelijk of geschikt acht voor de regulering van het bestuur van de yogaschool en het gedrag van cliënten. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is altijd de versie die van toepassing is en altijd beschikbaar is op de website. In sommige gevallen kunnen we speciale voorwaarden toevoegen voor een specifieke training, workshop of retreat. Deze worden gepubliceerd op de pagina die deze dienst adverteert op de website van Pure Energy Yoga.

 

Pure Energy Yoga

Pure Energy Yoga is een yogaschool in Utrecht.

Kernwaarden:
Pure Energy is er voor iedereen die meer vreugde, energie, rust en balans wil ervaren in het leven. We creëren een sfeer waarin iedereen zich veilig en thuis kan voelen om zich te ontwikkelen op fysiek, emotioneel en energetisch vlak.

Rust, verbinding, veiligheid, bewustwording, aandacht, delen met elkaar en met de wereld om ons heen.

Pure Energy Yoga geeft diverse verdiepende en inspirerende yoga trainingen en workshops. Deze geven jou inzicht, kennis en vertrouwen om mooie en deskundige (yin) yoga lessen te gaan geven.

Verder vinden er ook regelmatig (yin) yoga trainingen plaats met top-yogadocenten van over de hele wereld om jou nog meer te laten groeien en bloeien als yoga liefhebber of docent.

Ook kan je bij ons yoga retreats en ontspannende & interessante workshops volgen.

Wij focussen met name op Yin Yoga vaak aangevuld met Qi-gong, Yang flows, Poweryoga, Vinyasa yoga of andere yang yoga stijlen.

1.2  Contactgegevens

Pure Energy Yoga handelend onder de naam/namen:
Pure Energy Yoga / www.pureenergyyoga.nl
Contactpersoon: Esther Scheen

Vestigings – en postadres (geen bezoekadres, de opleidingen worden op andere locaties gegeven!):
Rutger Loenenweg 16
3711 CG Austerlitz

Telefoonnummer: 06-47374102
Email adres: info@pureenergyyoga.nl
KvK-nummer: 51920182
BTW-nummer:  NL82 ABNA 0593 4754 45

 

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1  Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

2.2  Pure Energy Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

2.3  Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als je je aanmeldt voor een les, workshop, opleiding of training gaan wij ervan uit dat je daar mentaal en lichamelijk toe in staat bent. Als je twijfelt over jouw fysieke of mentale fitheid en gezondheid, neem dan contact met ons op. Door jouw inschrijving te ontvangen gaan we ervan uit dat je fysiek en mentaal fit en stabiel bent.

2.4  De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

2.5  Cliënten accepteren het mogelijke risico van blessures tijdens het uitvoeren van yoga of andere oefeningen. Wanneer u deelneemt aan een oefening of trainingsprogramma, bestaat de mogelijkheid van lichamelijk letsel. Als u deelneemt aan deze oefening of oefeningsprogramma, gaat u ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet, vrijwillig deelneemt aan deze activiteiten, alle risico op letsel voor uzelf op zich neemt en ermee instemt Pure Energy Yoga en alle leraren te vrijwaren van alle claims of oorzaken van actie, bekend of onbekend, die voortvloeien uit deelname.

2.6  Pure Energy Yoga en alle gastdocenten zijn geen erkende zorgverleners en hebben geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook, of bij het bepalen van het effect van een specifieke oefening op een medische aandoening.

2.7  Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden. – Mobiele telefoons/semafoons dienen tijdens de yoga-les uitgeschakeld te worden. – Het dragen van schoeisel in de oefenzaal is niet toegestaan. – Het nuttigen van voedsel in de yogazaal is niet toegestaan. – Drinken in de yogazaal mag uitsluitend vanuit een goed afsluitbaar flesje, thermos of bidon.

2.8  Pure Energy Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent

2.9  Deelnemers aan een retreat/vakantie dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een activiteit voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen.

2.10 Pure Energy Yoga is niet aansprakelijk voor reiskosten en hotelkosten geboekt bij derden.

2.11 Pure Energy Yoga adviseert de deelnemer aan een yogavakantie een eigen annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.

2.12 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf tijdens een retreat.

2.13 Pure Energy Yoga sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het de retreat, les, training of workshop. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.

2.14 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van de juiste identificatie- en mogelijke reisdocumenten.

2.15 Deelname aan de trainingen, workshops, lessen en retreats, betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden

2.16 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Pure Energy Yoga.

2.17 Voor deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming of anderszins is
Pure Energy Yoga uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove
nalatigheid van Pure Energy Yoga.

2.18 In geval Pure Energy Yoga jegens de deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheidbeperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van
de betreffende levering van de dienst.

2.19 Deelnemer vrijwaart Pure Energy Yoga voor aanspraken van derden. Student zal door Pure Energy Yoga ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

3. Lidmaatschap en betaling

 

3.1  Een abonnement of inschrijving is niet overdraagbaar

3.2  Restitutie voor gemiste lessen/workshops/trainingen zonder afmelding is niet mogelijk (zie ook de annuleringsvoorwaarden paragraaf 4)

3.3  Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Pure Energy Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1  De deelnemer heeft het recht deelname aan een training, workshop, les of retreat te annuleren doch alleen per ingezonden mail via info@pureenergyyoga.nl

4.2  Annulering binnen 14 dagen na inschrijven is kostenloos  mits de annulering vóór aanvang van de les, workshop, training, opleiding of retreat plaatsvindt

4.3  Bij annulering van minimaal 12 weken voor de aanvang, zullen er 75 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering tussen 12 en 8 weken voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.

4.4  Bij annulering van 8 weken of minder voor aanvang van de training/workshop wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden verrekend bij een nieuwe inschrijving en er kan niet automatisch worden doorgeschoven naar een andere training/workshop. In overleg mag de plek mag wel door iemand anders ingevuld worden, stuur de gegevens van de desbetreffende deelnemer naar info@pureenergyyoga.nl. Betaling zullen de cursisten onderling moeten regelen, Pure Energy Yoga fungeert daarbij niet als tussenpersoon. Let op–> in het geval van een online opleiding is het zo dat als de deelnemer het lesmateriaal eenmaal ontvangen heeft er geen restitutie meer mogelijk is.

4.5  Betalingen zijn niet zonder meer overdraagbaar naar andere cursussen, lessen, opleidingen, retreats of workshops van Pure Energy Yoga. Als je niet mee doet op de door jouw ingeschreven datum dan vervalt het recht op deelname en vindt er geen restitutie plaats. Bij hoge uitzondering (ernstige ziekte, overlijdensgevallen) mag de training in overleg verplaatst worden naar een andere datum, dit kan alleen na overleg met Pure Energy Yoga en op voorwaarde dat er plek is voor de alternatieve datum (dit zal op zijn laatst twee weken voor aanvang van de training gecommuniceerd worden dus de plek op die datum is dan pas gegarandeerd). Bovendien betaalt de cursist een bedrag van 200 euro voor het verplaatsen van de opleiding naar een andere datum. De opleiding mag niet langer dan een jaar uitgesteld worden dan vervalt de inschrijving.

4.6  Voor de trainingen met gastdocenten gelden deze extra condities: – Bij annulering van 12 weken of minder voor aanvang van de training/workshop wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht. – Diverse trainingen van internationale docenten hebben een niet-restitueerbare aanbetaling. Kijk goed bij het desbetreffende event wat de specifieke annuleringsvoorwaarden zijn!

4.7  Annulering van een reeks van workshops/trainingen is alleen mogelijk voor aanvang van de eerste lesdag in de reeks.

4.8  Indien een training of workshop door Pure Energy Yoga wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onder-inschrijving (minder dan 10 deelnemers), krijgt u hier zo spoedig als mogelijk bericht over (ten laatste 14 dagen voor aanvang) en wordt het eventuele reeds betaalde lesgeld binnen 14 dagen geretourneerd.

4.9  Het aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de kosten of van andere fouten is toegestaan.

4.10 De deelnemer dient bij het inschrijven c.q. sluiten van de overeenkomst met Pure Energy Yoga alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Pure Energy Yoga niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

4.11 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.

4.12 De vakanties/retreats vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Doorgang van de reis wordt bevestigd bij het behalen van het minimum aantal deelnemers (dit staat vermeld bij het desbetreffende retreat op de website). In geval van annulering door Pure Energy Yoga zal dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van het retreat worden gecommuniceerd per email aan de reizigers. Pure Energy Yoga behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de reis te annuleren.

4.13 In geval van annulering van een retreat door Pure Energy Yoga zal het betaalde bedrag binnen 14 werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de deelnemer.

4.14  Bij annulering  als gevolg van een langdurige en/of zware blessures of ziekte, dient een medische verklaring van een dokter of behandeld arts overlegd te worden. Alleen als de opleiding, module of dienst op geen enkele manier doorgeschoven, verplaatst of later hervat kan worden, kan een deel van het bedrag gerestitueerd worden (minus administratiekosten en annuleringskosten)

4.15 Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de training of workshop of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. Bij uitval tijdens een training of workshop wordt geen lesgeld gerestitueerd.

4.16 Indien het volledige cursusgeld nog niet is voldaan bij annulering, is de deelnemer verplicht de nog openstaande bedragen te voldoen zoals overeengekomen bij inschrijving.

4.17 Pure Energy Yoga kan een deelnemer verzoeken het programma te verlaten en de inschrijving te annuleren als het gedrag van de deelnemer ontoelaatbaar is of de ethische richtlijnen van de Yoga Alliance schendt. In dat geval wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.

4.18 Prijswijziging

Pure Energy Yoga behoudt zich de vrijheid voor de cursusgelden en de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen op grond van overheidsmaatregelen, welke wijzigingen evenwel niet van toepassing zullen zijn op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

4.19 De annuleringsvoorwaarden zijn strikt, er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op bovenstaande voorwaarden!

4.20 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Pure Energy Yoga liggende of elk voor
haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van
Pure Energy Yoga uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn
ondermeer: overlijden, acute ziekte, veiligheid, beperkende overheidsmaatregelen, onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals een (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen)., staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie diensten worden ontvangen. In geval van overmacht heeft Pure Energy Yoga het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemers op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Mocht een training verplaatst worden door overmacht en de deelnemer kan niet meedoen op de nieuwe datum dan is er geen recht op restitutie. De deelnemer kan op een later tijdstip de training volgen.

4.21 In geval van overlijden van de eigenaar van Pure Energy Yoga zal zakenwaarnemer F.Blesgraaf zorgen voor de correcte afhandeling van eventuele terugbetalingen aan cursisten (binnen 3 maanden).

5. Kwaliteitszorg

Pure Energy Yoga volgt de standaarden van de Yoga Alliance USA voor onze trainingen en workshops.

Pure Energy Yoga Utrecht besteedt veel zorg en aandacht aan de kwaliteit van het aanbod. De kwaliteit van het aanbod kan het beste beoordeeld worden door de deelnemers, de studenten. Daarom vragen wij aan het einde van een training de docenten en training te evalueren, dit gebeurt middels een online formulier dat u anoniem kan invullen of via het Yoga-alliance platform als u de cursus daar registreert Wij stellen uw mening erg op prijs en zullen de feedback gebruiken om toekomstige cursussen te verbeteren. Uw gegevens worden met zorg en vertrouwelijk behandeld. We staan open voor je suggesties en feedback, verbaal of schriftelijk. Mocht je een probleem hebben met een van onze docenten dan kun je in paragraaf 10 meer informatie vinden over onze klachtenprocedure, mocht je er met de docent zelf niet uit kunnen komen.

5.1  Openingstijden en bereikbaarheid

Pure Energy Yoga is op werkdagen dagelijks voor vragen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur. Telefonisch of per e-mail (binnen 72 uur ontvangt u antwoord via de mail, indien een langere verwerkingstijd nodig is dan geven wij bericht dat we de vraag hebben ontvangen en een indicatie wanneer u een reactie kunt verwachten). Op feestdagen zijn wij niet bereikbaar

5.2  Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt.

5.3  Pure Energy Yoga is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven aanbod.

 

6. Aanmelding en Inschrijving

6.1  Algemeen

Pure Energy Yoga verzorgt diverse yoga docenten trainingen. Veel van deze trainingen zijn geregistreerd bij de Yoga Alliance USA (continuing education (CE) uren)

6.2  Contactpersonen

De contactpersoon voor de trainingen, lessen, workshops, opleidingen en retreats die door Pure Energy Yoga worden georganiseerd is Esther Scheen bereikbaar op 06-47374102 of esther@pureenergyyoga.nl. Voor lessen, workshop, opleidingen op andere locaties (andere yogascholen) neemt u contact op met de desbetreffende yogaschool, dit staat vermeld bij het event.

6.3  Doelgroep en toelatingseisen

De doelgroep van de Pure Energy Yoga Yoga trainingen en workshops zijn yogastudenten die hun eigen yoga-oefening willen verdiepen en misschien willen beginnen met het lesgeven van yoga of yogadocenten die al lesgeven en zich willen blijven verdiepen en op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen om hun kennis van de praktijk op peil te houden. De trainingen zijn ook geschikt als je geen docent wil worden, maar je yoga oefening  en ervaring verder wenst te ontwikkelen. De trainingen voldoen aan de internationaal geaccepteerde standaard van Yoga Alliance USA.

Per training zal het niveau en de doelgroep aangegeven worden op de website en in de studiegids.

6.4  De trainingen zijn geschikt voor:

 • Yoga docenten
 • Iedereen die Yoga wil ervaren
 • Iedereen die Yoga wil begrijpen
 • Yoga beoefenaars
 • Yoga liefhebbers

Per trainning zal het niveau en de doelgroep aangegeven worden op de website.

6.5  Criteria voor deelname

Om deel te nemen aan onze Yoga trainingen en workshops moet aan onderstaande criteria worden voldaan:

 • Toewijding en interesse hebben om Yoga te leren.
 • Basiskennis in het begrijpen van Nederlands of Engels (aangezien sommige trainingen in het Engels worden gegeven, dit staat aangegeven op de website).
 • Minimum leeftijd om deel te mogen nemen 18 jaar

Studenten die niet direct toelaatbaar zijn of twijfelen over het niveau, kunnen een afspraak maken met Esther Scheen. Zij zal je vragen een toelatingsgesprek te houden.

6.6  Aanmelding en Inschrijving

Je meldt je aan voor de training middels de website. Je krijgt via e-mail bericht dat je ingeschreven bent als cursist.

Je wordt definitief ingeschreven als de volledige betaling ontvangen is of een eventuele aanbetaling (in overleg met Esther Scheen) gedaan is.

De overeenkomst tussen Pure Energy Yoga en de deelnemer komt tot stand door het inschrijven via de website of via contact met Pure Energy Yoga de deelnemer/opdrachtgever

6.7  De student dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum op de met Pure Energy Yoga afgestemde betaalwijze.

6.8  Beëindiging inschrijving

Indien de deelnemer zijn/haar deelname in de training of workshop wenst te annuleren dient dit aan Pure Energy Yoga doorgegeven te worden. De deelnemer heeft het recht deelname aan een training of workshop te annuleren doch alleen per ingezonden mail via info@pureenergyyoga.nl

Annulering heeft financiële consequenties, wij leven de annuleringsvoorwaarden strikt na, houd hier rekening mee voordat je je inschrijft, op het moment van inschrijving gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de voorwaarden: zie paragraaf 4 van deze algemene voorwaarden.

7. Training

7.1  Yoga Docenten

De trainingen van Pure Energy Yoga helpen je de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om een verantwoordelijke yogadocent te worden of je eigen yoga ervaring en kennis te verdiepen Ons aanbod bestaat uit diverse  trainingen en workshops die door topdocenten gegeven worden. Vrijwel alle docenten geven al vele jaren trainingen en zijn erkend door de Yoga alliance USA. Alle docenten volgen de ethische richtlijnen van Yoga Alliance.

We kiezen onze docenten op basis van hun persoonlijke expertise, ervaring, toewijding, hun vaardigheden en kwaliteiten als trainer en hun wens de studenten te begeleiden op het yogapad.

Docenten die lesgeven in de trainingen en workshops zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring op het onderwerp dat zij lesgeven. Alle yogadocenten hebben minimaal de E-RYT-200 of RYT-500 (Experienced Registered Yoga Teacher) van de Yoga Alliance of het equivalent daarvan erkend door Nederlandse Standaarden of zij hebben een opleiding op hun specifieke aandachtsgebied afgerond bij een bekend en betrouwbaar instituut. Af en toe vragen wij speciale gastdocenten om workshops te geven op een zeer gespecialiseerd onderwerp, bijvoorbeeld over anatomie, mindfulness of TCM deze docenten zijn niet altijd als yogadocent opgeleid, maar hebben wel uitgebreide kennis op dat specifieke aandachtsgebied.

7.2  Yoga Alliance

Wij voldoen aan de eisen die de Yoga Alliance aan ons stelt op het gebied van basistrainingen en verdiepingstrainingen. Als je een Pure Energy Yoga  training hebt afgerond ontvang je een certificaat van deelname dat door de Yoga Alliance USA wordt erkend.

Yoga Alliance geeft een standaard aan en stelt eisen aan de inhoud van de training. De inhoudelijke eisen van de Yoga Alliance over de inhoud van de trainingen kun je vinden in de bijlage 2 en op hun website www.yogaalliance.org.

Meer informatie Yoga Alliance

Aanmelding Yoga Alliance

Stappenplan aanmelding

 • Het logo van Yoga Alliance (YA) staat vermeld op het certificaat van deelname dat studenten krijgen na afsluiting van de 200 uur training. Studenten kunnen zich (als ze willen) bij YA aanmelden via een online aanmeldingsproces. Dit is niet verplicht en staat geheel los van Pure Energy Yoga.
 • Als een student zich aangemeld heeft, moet hij/zij het certificaat uploaden. Daarna krijgt Esther een mail met daarin de vraag voor goedkeuring. Als dit bevestigd wordt, is de student aangemeld.
 • De aanmelding van een student is geldig vanaf de datum op het diploma, ook al registreert de student zich bijvoorbeeld een half jaar later.
 • Een student kan bij aanmelding ook een review invullen over de training, Die is ook altijd zichtbaar voor iedereen en wordt vermeld op het Pure Energy Yoga profiel bij YA.
 • De eerste aanmelding kost voor de student ca 115 dollar. Dit is 50 dollar voor aanmeldings- kosten en 65 dollar voor het eerste jaar. Daarna betaalt de student jaarlijks 65 dollar. De students is zelf verantwoordelijk voor de registratie bij de YA en de financiële afhandeling daarvan.
 • Aanmelding bij YA is alleen handig wanneer een student bij de grotere yogascholen in Nederland wil werken en/of in het buitenland. Als je de trainingen hobbymatig volgt, ter eigen verdieping is registratie zeker niet nodig. De aanmelding is zichtbaar in het systeem van YA, waar iedereen in kan zoeken. Hier zijn ca. 70.000 yogadocenten aangemeld.
 • Nadat een student aangemeld is kan hij/zij ook uren bijhouden en uiteindelijk naar een E-RYT 200 toewerken, wat een experienced teacher is. Een docent moet na diploma datum dan minimaal 1000 lesgeefuren gedraaid hebben en de eerste aanmelding hiervoor is pas mogelijk 2 jaar na de diploma datum. Dus de diploma datum op 1-1-2019 staan, dan is de eerste aanmelding voor E-RYT 200 pas mogelijk op 1-1-2021, mits ook 1000 uren gemaakt zijn. De docent kan de uren hiervoor bijhouden in het online systeem van YA.
 • Elke 3 jaar moeten docenten die aangemeld zijn bij YA Continuing Education doen om hun registratie geldig te houden. Dit houdt in dat ze minimaal 45 uur lesgegeven moeten hebben in die 3 jaar en daarnaast 30 uur aan training gedaan moeten hebben. Van die 30 uur moet minimaal 10 uur aan contact uren zijn en maximaal 20 uur aan non-contacturen. Deze trainingsuren kan de docent ook zelf invullen in het online systeem van YA. Er zijn speciale opleiders/trainer die Continuing Education mogen aanbieden voor Pure Energy Yoga. Die hebben een YACEP registratie omdat ze ervaren docenten zijn en vele uren lesgeefervaring hebben en zelf voldoende opleidingsuren hebben gevolgd. Als Pure Energy Yoga een workshop, training of nascholing aanbiedt die geregistreerd is als zijnde YACEP dan kan een docent bij Pure Energy Yoga de workshop volgen en de uren hiervan registreren als trainingsuren.
 • Om als Pure Energy Yoga een 200 uurs opleiding aan te mogen bieden, dus om een RYS (Registrered Yoga School) te zijn, moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een 200 uurs opleiding aan minimaal 180 contact uren voldoen, verdeeld over de volgende 5 categorieën:
  • Techniques, Training and Practice – 100 hour (min. 75 hour contact)
  • Teaching Methodology – 25 hour (min. 15 hour contact)
  • Anatomy & Physiology – 20 hour (min. 10 hour contact)
  • Yoga Philosophy/Ethics/Lifestyle – 30 hour (min. 20 hour contact)
  • Practicum – 10 hour (min. 5 hour contact)

7.3  Studielast

Tijdens de 50 uurs trainingen en 200 uurs opleidingen van Pure Energy Yoga is er sprake van zelfstudie naast de contact-uren.

Voor de 50 uurs trainingen is de studielast gemiddeld 10-12 (afhankelijk van je ervaring) uur naast de contact-uren.

Voor de 200 uurs opleiding is de studielast gemiddeld 20-30 uur (afhankelijk van je ervaring) naast de contact uren die ingevuld worden door leesopdrachten en een aantal huiswerkopdrachten.

De huiswerkopdrachten dienen gemaakt en ingeleverd te worden tijdens de trainingsdagen. Alleen in overleg met Esther kan hiervan afgeweken worden.

7.4  Lesdagen en –tijden

De meeste Pure Energy Yoga trainingen worden aangeboden in modules van 5 dagen. Sommige trainingen duren korter of zijn wat meer verspreid (dit staat per training op de website vermeld).De precieze starttijden verschillen per keer.

Op de website vind je per training een overzicht van de dagen en starttijden.

7.5  Studiebegeleiding

Pure Energy Yoga zal de student zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. De studenten kunnen terecht bij Esther Scheen voor alle vragen betreffende de voortgang van de trainingen. Eventuele problemen worden tussen student en docent besproken.

 

8. Lesgeld en overige studiekosten

8.1  Lesgeld

Je wordt definitief ingeschreven voor de training of workshop als de volledige betaling ontvangen is of een eventuele aanbetaling (in overleg met Esther Scheen) gedaan is. Op de website vind je de precieze kosten per  training of workshop.

Je dient rekening te houden met bijkomende kosten voor vervoer, accommodatie en lunch, deze zijn niet inbegrepen in de trainingen. Rondom de Pure Energy Yoga studio is het betaald parkeren (maandag t/m zaterdag) deze kosten zijn niet inbegrepen in het cursusgeld. Ook vervoerskosten zoals treinkaarten, buskaarten en brandstof zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.

8.2  Studiemateriaal copyright

Je ontvangt op de eerste dag van iedere module het Pure Energy Yoga lesmateriaal, dit Pure Energy Yoga lesmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.. Deze reader is volledig ontwikkeld door de docenten van Pure Energy Yoga en mag niet ongevraagd worden gekopieerd of gepubliceerd. Alle studiemateriaal (manuals, presentaties en aanvullende materialen) is bedoeld als naslagwerk voor de deelnemer en mag niet door de deelnemer gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden zonder voorafgaande toestemming

Tevens wordt je soms geacht om boeken aan te schaffen die tijdens een bepaalde training gebruikt worden. Dit staat per training aangegeven. De kosten voor deze aanvullende boeken zijn voor eigen rekening.

9. Afronding

9.1  Examen

Voor de 200 uurs opleiding wordt er een theorie examen afgenomen.

Let op: het examen voor het afronden van de 200 uurs opleiding moet plaatsvinden in het jaar waarin de laatste module afgerond is.

De student wordt binnen 5 werkdagen na afronding van de examens op de hoogte gesteld van het resultaat via e-mail.

Voor afronding van een aantal van de 50 uurs trainingen moeten de studenten een aantal opdrachten maken. Als alle opdrachten ingeleverd en goedgekeurd zijn dan ontvangt de student een certificaat (de eventuele opdrachten staan vermeld in de begeleidende informatiesheets die de studenten ontvangen na aanmelding voor een specifieke training).

9.2  Herexamens

Indien u niet in de gelegenheid bent om het examen op de geplande datum te maken Of u heeft het examen met onvoldoende resultaat afgerond dient u een nieuwe afspraak te maken om het betreffende examenonderdeel te herkansen tijdens de eerstvolgende examen gelegenheid. Hiervoor brengt Pure Energy Yoga de volgende kosten in rekening:

 • Hertentamen theorie of verplaatsen examendatum :€100

9.3  Gemaakte examens worden gedurende 1 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd.

9.4  Aanwezigheidsplicht

Je aanwezigheid in de les is erg belangrijk, veel informatie wordt er overgedragen in de lessen. Om voor het certificaat in aanmerking te komen moeten alle contacturen gevolgd worden Indien niet aan deze aanwezigheidsplicht wordt voldaan, dient er met de docenten besproken te worden of en hoe de lessen ingehaald kunnen worden.

9.5  Vrijstellingenbeleid

Gezien de korte duur en intensiteit van de trainingen is het niet mogelijk vrijstellingen te krijgen voor onderdelen.

10. Klachtenprocedure

10.1 Klachtenafhandeling

Indien je klachten hebt over inhoudelijke zaken betreffende de training, workshop, retreat of de docent dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk zodat we de situatie snel kunnen oplossen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Je kunt contact opnemen met de docent en je klacht melden.
Houd er rekening mee dat Pure Energy Yoga niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het individuele gedrag van een andere persoon of deelnemer.

Indien je hier niet naar tevredenheid uitkomt dan kan je de volgende klachtenprocedure volgen.

Stap 1:
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 4 weken nadat de handeling is verricht of het besluit is genomen. Dien uw schriftelijke klacht via post of digitaal in bij Esther Scheen (esther@pureenergyyoga.nl – Vossegatselaan 56, 3583 RV in Utrecht). Binnen vier weken zal zij reageren op uw klacht.

Omschrijf uw klacht duidelijk en helder. De klacht wordt door u ondertekend en bevat ten minste: ­naam, adres, woonplaats en training; een vermelding van degene die de bestreden handeling/besluit heeft verricht/genomen; ­een duidelijke omschrijving van de handeling of het besluit waarop de klacht betrekking heeft; de datum waarop de handeling plaatsvond of het besluit werd genomen dan wel ter kennis van de student werd gebracht en de maatregel die naar het oordeel van de student behoort te worden getroffen. Indien je akkoord bent met de uitspraak, beschouwen wij je klacht als afgehandeld.

Stap 2
Beroep bij een onafhankelijke derde.

Indien je samen met Esther Scheen geen overeenstemming kan bereiken over de betreffende klacht schakelen wij een onafhankelijke derde persoon in: Manon Plokker. Zij is therapeut en yogadocent (manon.polare@gmail.com). Binnen vier weken ontvangt u van haar schriftelijk een standpunt. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is bindend voor wel de student als Pure Energy Yoga. De beslissing wordt binnen 4 weken schriftelijk bekend gemaakt aan de student en aan Pure Energy Yoga. Pure Energy Yoga zal de eventuele benodigde acties voortvloeiende uit het oordeel binnen 4 weken afhandelen. Mocht dit geen haalbare termijn zijn dan moet dat duidelijk gecommuniceerd worden. De klachtenfunctionaris blijft altijd neutraal en gaat op zoek naar een oplossing voor jouw klacht. Hierbij werkt zij met hoor en wederhoor, wat betekent dat ze ook altijd in gesprek gaat met de persoon of de personen over wie de klacht gaat. Alle gesprekken worden altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Bewaartermijn: de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een goede registratie en archivering van de ingediende klachten. Alle bescheiden met betrekking tot een klacht worden in een digitaal dossier opgeslagen en maximaal twee jaar bewaard.

10.2 Toepasselijkheid en geschillen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Pure Energy Yoga betreffende deelname of opdracht tot het houden trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Pure Energy Yoga behoudens hogere voorziening.

Pure Energy Yoga

Kamer van Koophandel te Utrecht KVK nummer: 59604344

General Terms and Conditions Pure Energy Yoga

General information

1.1  Terms and conditions

The general conditions of Pure Energy Yoga apply to participation in all services. By accessing our website (www.pureenergyyoga.nl), or buying any services at Pure Energy Yoga, we assume you fully accept the general terms and conditions  Pure Energy Yoga reserves the right to vary or revoke any of the General Terms andConditions from time to time when it may consider necessary or suitable for the regulation of the governance of the yogaschool & the conduct of clients. The most recent version of the General Terms and Conditions is always the version that is applicable and is always available at the website. In some cases, we may add special or additional conditions to cover a specific training, workshop or retreat. These will be published on the page that advertises this service on the Pure Energy Yoga website.

 

Pure Energy Yoga

Pure Energy Yoga is a yoga school in Utrecht.

Core values:
Pure Energy is for everyone who wants to experience more joy, energy, peace and balance in life. We create an atmosphere in which everyone can feel safe and at home to develop themselves on a physical, emotional and energetic level.

Pure Energy Yoga offers various in-depth and inspiring yoga courses, trainings and workshops. These give you insight, knowledge and trust to give beautiful and expert (yin) yoga lessons.

Furthermore, there are regular (yin) yogatrainings with top-yoga teachers from all over the world to make you grow and flourish even more as a yoga practicioner or student.

You can also follow yoga retreats and relaxing & interesting workshops.

We focus on Yin Yoga supplemented with Qi-gong, Yang flows, Power yoga, Vinyasa yoga or other yang yoga styles.

 

1.2  Contact details

Pure Energy Yoga handelend onder de naam/namen:
Pure Energy Yoga / www.pureenergyyoga.nl

Contact: Esther Scheen

Vestigings-adres (geen bezoekadres):
Rutger Loenenweg 16

3711 CG Austerlitz

Telefoonnummer: 06-47374102
Email adres:
 info@pureenergyyoga.nl
KvK-nummer: 51920182
BTW-nummer:  NL82 ABNA 0593 4754 45

 

2. Limitation of liability

 

2.1 Participation in the classes is entirely at the student’s own risk. Listen to your body and respect your limitations.

2.2 Pure Energy Yoga is not responsible for damage and/or loss of property of the participant, nor for any kind of physical injury before, during or after class.

2.3 Each student is obliged to report physical and/or psychological complaints to the teacher. When you participate in an event we assume you are mentally and physically able to do so. If you have doubts consult your doctor or therapist.

2.4 The student is expected to be able to perform normal physical exertions. In case of doubt, the general practitioner and/or specialist should be consulted.

2.5 Clients accept the possible risk of injury performing yoga or other exercises. When participating in any exercise or exercise program, there is the possibility of physical injury. If you engage in this exercise or exercise program, you agree that you do so at your own risk, are voluntarily participating in these activities, assume all risk of injury to yourself, and agree to release and discharge Pure Energy Yoga and all the teachers and trainers from any and all claims or causes of action, known or unknown, arising out of participation.

2.6 Pure Energy Yoga and all guest teachers are not licensed medicalcare providers and have no expertise in diagnosing, examining, or treating medical conditions of any kind, or in determining the effect of any specific exercise on a medical condition.

2.7 Each student must keep in mind the house rules as they apply within the premises where the lessons take place. – Mobile phones / pagers must be switched off during the yoga class. – Wearing shoes in the exercise room is not permitted. – Consuming food in the yoga room is not allowed. – Drinking in the yoga room is only alllowed from a well-sealed bottle, thermos or water bottle.

2.8 Pure Energy Yoga reserves the right to refuse student participation in the classes if they have well-founded reasons for doing so.

2.9 Participants in a retreat must have good health, physical and mental, and condition. If you, as a participant doubt whether an activity is suitable for you, please consult your doctor and therapist and send us an e-mail with any questions you might have.

2.10 Pure Energy Yoga is not liable for travel and hotel costs booked with third parties. We advise you to always book a hotel that can be cancelled without additional costs.

2.11 Pure Energy Yoga advises the participant in a yoga retreat to ensure their own cancellation insurance and travel insurance.

2.12 Each participant is responsible and liable for his/her actions during the trainings, workshops, the activities and the stay during a retreat.

2.13 Pure Energy Yoga excludes all liability for damage, accidents or theft of property during or following a retreat, training or workshop. The organization cannot be held responsible for material, physical or mental damage.

2.14 The participant is at all times responsible for carrying the correct identification and travel documents.

2.15 Participation in the courses, training courses, refresher courses, workshops, lessons and retreats, means to agree with the general conditions.

2.16 Deviations from this agreement are only binding if they have been confirmed in writing by Pure Energy Yoga.

2.17 For participant that suffer damage as a result of shortcoming or otherwise Pure Energy Yoga is only liable if the damage is direct and only the result of coarse negligence of Pure Energy Yoga.

2.18 In case Pure Energy Yoga is liable for compensation of damage to the participant, this liability is limited to the invoice amount, less the related sales tax of the relevant delivery of the service.

2.19 The participant indemnifies Pure Energy Yoga against claims from third parties. Student will be engaged by Pure Energy Yoga third parties and employees of these third parties can never be held liable

 

 

3. Membership and payment

 

3.1 A membership is not transferable

 

3.2 Refund for missed classes/ workshops / training sessions without cancellation is not possible (also see the cancellation conditions section 4)

 

3.3 If a student fails to meet his/her payment obligations on time, Pure Energy Yoga reserves the right to refuse the student access to the classes until the payment obligation has been met.

 

4. Cancellation policy

 

4.1 The participant has the right to cancel participation in a study program, training, workshop, class or retreat, but only per e-mail via: info@pureenergyyoga.nl

4.2 Cancellation within 14 days after registration is free of charge.

4.3 In case of cancellation at least 12 weeks before the start, 75 euro administration costs will be charged. In case of cancellation between 12 and 8 weeks before the start, 50% of the tuition fee will be charged.

4.4 In the event of cancellation of 8 weeks or less before the start of the training / education / workshop, the full tuition fee will be charged. This amount can not be settled with a new registration and can not automatically be transferred to another training / education/ workshop. Only under very special cicumstances like severe illness the training can be postponed to another date, this can only be done after consultation with Pure Energy Yoga and only on the condition that there is space for the alternative date (this will be communicated at the latest two weeks before the start of the training). Furthermore the trainee pays an amount of 100 euro for moving the training to another date. Adfter consultation with Pure Energy Yoga the place may be filled by someone else, please send the details of the participant to info@pureenergyyoga.nl. Payment will have to be arranged between the two participants, Pure Energy Yoga does not act as an intermediary.

4.5 Additional conditions apply to the programs with guest teachers (other than Esther Scheen) – In the event of cancellation of 12 weeks or less before the start of the training/ class/workshop, the full tuition fee will be charged. Most of the trainings with international teachers are subject to a non-refundable deposit! Check the training you are interested in for specific cancellation policy!

4.6 Cancellation of a series of workshops/ trainings/ course is only possible before the start of the first class in the series.

4.7 If a training, training or workshop is cancelled by Pure Energy Yoga, for example due to under-registration, you will receive notice of this as soon as possible (at the latest 14 days before the start) and any tuition fees already paid will be returned within 14 days.

4.8 The offer is without obligation and can be revoked if necessary. Revocation due to errors in the calculation of costs or other errors is permitted.

4.9 When registering or concluding the agreement with Pure Energy Yoga, the participant must provide all data relevant to the booking of the participant and any other participants. In case of incomplete or incorrect information by the participant, Pure Energy Yoga is not liable for the consequences and damage thereof. All costs arising from this will be borne by the participant.

4.10 The prices of reserved/booked services may be changed in accordance with the terms and conditions of the service provider. These changes will be passed on to the participant as soon as possible.

4.11 The retreats are subjected to a minimum number of participants. The retreat is confirmed when the minimum number of participants is reached (this number is stated at the corresponding retreat on the website). In the event of cancellation by Pure Energy Yoga, this will be communicated by e-mail to the travellers 1 month before the start of the retreat. Pure Energy Yoga reserves the right to cancel the trip without giving any reason.

4.12 In the event of cancellation of a retreat by Pure Energy Yoga, the amount paid will be refunded to the participant within 7 working days after communication.

4.13 In the event of a drop-out during a course, training or workshop no tuition fee will be refunded.

4.14 If the participant terminates or interrupts the training or workshop or does not participate, then there is no right to reimbursement.

4.15 If the full course fee has not yet been paid in the event of cancellation, the participant is obliged to pay the outstanding amounts as agreed upon registration.

4.16 Pure Energy Yoga can request a participant to leave the program and cancel the registration if the participant’s behaviour is inadmissible or violates the Yoga Alliance’s ethical guidelines. In that case no course fee will be refunded.

4.17 Price change

Pure Energy Yoga reserves the freedom to change the course fees and the general terms and conditions at any time on the basis of government measures, which changes will not apply to agreements that have already been made.

4.18 The cancellation policy is firm.  no exceptions will be made to the above conditions

4.19 Circumstances beyond control

By circumstance beyond control is meant: each of them outside the direct influence of Pure Energy Yoga or each for its reasonably foreseeable circumstance, which is the fulfillment of the obligations of Pure Energy Yoga from the contract temporarily or permanently prevents. Such circumstances include: death, acute illness, security, restrictive government measures, insufficient enrollment, illness of the instructor(s), or force majeure (such as a (new) outbreak of a pandemic, or tightened Corona measures), strike, seizure, confiscation, special weather conditions, lack of transportation, or total or partial default of third parties from whom services are received. In case of these circumstances, Pure Energy Yoga has the right either to suspend the fulfillment of its obligations towards participants or to terminate the agreement in whole or in part without judicial intervention and without being obliged to pay any compensation.

Should a training course be rescheduled due to force majeure and the participant is unable to participate on the new date, there is no right to a refund. The participant can follow the training at a later date.

4.21 In the event of the death of the owner of Pure Energy Yoga, business representative F.Blesgraaf will take care of the correct processing of any refunds to students (within 3 months).

 

5. Quality care

 

Pure Energy Yoga follows the standards of the Yoga Alliance USA for our teachers and the trainings, and workshops.

Pure Energy Yoga Utrecht pays a lot of care and attention to the quality of the offerings. The quality of the offerings can best be judged by the participants, the students. That is why we ask the students to evaluate the teachers and courses at the end of a training/education, this is done using an online form that you can fill in anonymously or via the Yoga-alliance platform if you register the course there. We appreciate your opinion and will use the feedback to improve future courses. Your data will be handled with care and confidentiality. We are open to your suggestions and feedback, verbally or in writing. If you have a problem with one of our teachers then you can find more information about our complaints procedure in section 11, if you and the teachers can’t solve the problem together.

 

5.1 Opening times

Pure Energy Yoga is available on working days daily for questions from 9 am to 5.30 pm. By telephone or by e-mail (within 72 hours you will receive a reply via e-mail, if a longer processing time is required then we will inform you that we have received the question and an indication when you can expect a response). We are not available on public holidays

5.2 Privacy-sensitive information is not provided.

5.3 Pure Energy Yoga is liable for the proper execution of the offer described on the website.

6. Registration and Registration

6.1 General

Pure Energy Yoga provides various yoga training courses. These courses are registered with the Yoga Alliance USA (200 hours or continuing education hours)

Many yoga teachers have already been trained by Pure Energy Yoga. After obtaining your Pure Energy Yoga teacher training, Pure Energy Yoga offers various refresher and in depth courses that often count towards your registration and continuing education hours with Yoga Alliance. With these quality labels you are guaranteed high-quality education which can be applied directly in practice.

Pure Energy Yoga also hosts trainings and continuing education intensives or courses aimed to support the professional development of current yoga teachers.

6.2 Contacts

The main contact person for the training courses and other events is Esther Scheen. You can reach her by telephone: 06-47374102 or via e-mail: esther@pureenergyyoga.nl. If you are participating in a training that is not organised by Pure Energy Yoga but at another yogaschool please contact the yogaschool where the event is held.

6.3 Admission requirements

The target group of the Pure Energy Yoga Yoga training, courses and workshops are yoga students who want to deepen their own yoga practice or want to start teaching yoga or yoga teachers who are already teaching and want to continue to deepen and keep up to date with the latest developments to keep their knowledge up to date. The courses are also suitable if you do not want to become a teacher, but you want to further develop your yoga practice. The courses meet the internationally accepted standard of Yoga Alliance USA for yoga teachers.

For each course, the level and the target group will be indicated on the website and in the study guide.

6.4 The courses are suitable for:

 • Yoga teachers
 • Anyone who wants to dive deeper into the practice of yoga
 • Everyone who wants to understand Yoga
 • Yoga practitioners
 • Yoga lovers

For each course, the level and the target group will be indicated on the website and in the study guide.

6.5 Criteria for participation

To participate in our Yoga training, education and workshops, the following criteria must be met:

 • Dedication and interest in learning Yoga.
 • Basic knowledge of understanding Dutch or English (as some courses are taught in English, this is indicated on the website and in the study guide).
 • Minimum age to be allowed to participate for 18 years

Students who are not immediately admissible or have doubts about the level of a course can make an appointment with Esther Scheen. She will ask you to hold an admission interview.

6.6 Registration

You register for the course through the website. You will be informed by e-mail that you are registered as a student.

You will be definitively enrolled when the full payment has been received or a possible down payment has been made (in consultation with Esther Scheen).

The agreement between Pure Energy Yoga and the participant is established by registering via the website or via contact with Pure Energy Yoga the participant/client

6.7 The student must pay the course fee due no later than 14 days after the invoice date on the payment method agreed with Pure Energy Yoga.

6.8 Termination of registration

If the participant wishes to cancel his/her participation in the training or workshop, this must be passed on to Pure Energy Yoga. The participant has the right to cancel participation in a training or workshop, but only per mail sent via info@pureenergyyoga.nl

Cancellation has financial consequences: see section 4 of these terms and conditions.

 

7. Training and courses

 

7.1 Yoga Teachers

The training courses of Pure Energy Yoga help you to develop the knowledge and skills to become a responsible yoga teacher or to deepen your own yoga experience and knowledge. Our range consists of various courses, training courses and workshops given by top teachers. Almost all teachers have been providing trainings for many years and have been recognized by the Yoga alliance USA. All teachers follow the ethical guidelines of Yoga Alliance.

We choose our teachers on the basis of their personal expertise, experience, dedication, their skills and qualities as a trainer/teacher and their wish to guide the students on the yoga path.

Teachers who teach in teacher training, training and workshops are well trained and have a lot of experience on the subject they teach. All yoga teachers have at least the E-RYT 500 (Experienced Registered Yoga Teacher) of the Yoga Alliance or its equivalent recognized by Dutch Standards or they have completed training in their specific area of expertise at a known and reliable institute. Occasionally we ask specialguest lecturers to give workshops on a very specialized subject, for exampleanatomy, mindfulness or TCM these teachers are not always trained as a yoga teacher, but do have extensive knowledge in that specific area.

7.2 Yoga Alliance

We meet the requirements the Yoga Alliance sets for us in the field of basic training and deepening training. If you have completed a Pure Energy Yoga training, training or in-service training in good order, you will receive a diploma/certificate recognized by the Yoga Alliance USA.

Yoga Alliance indicates a standard and sets requirements for the content of the course. The substantive requirements of the Yoga Alliance about the requirement of content of the programs can be found in on their website www.yogaalliance.org.

More information Yoga Alliance

 

Registration Yoga Alliance

 • The Yoga Alliance (YA) logo is stated on the diploma that students receive after completing the 200 hours of training. Students can register (if they want) with YA through an online application process. This is not mandatory and is completely separate from Pure Energy Yoga.
 • If a student has registered, he / she must upload the diploma. Then Esther receives an email with the question for approval. If this is confirmed, the student is registered.
 • The registration of a student is valid from the date on the diploma, even if the student registers for instance six months later.
 • A student can also fill in a review on the course when registering. It is always visible to everyone and is mentioned on the Pure Energy Yoga profile at YA.
 • The first registration costs about 115 dollars for the student. This is $ 50 for registration fees and $ 65 for the first year. Thereafter, the student pays $ 65 annually. The student is responsible for making the registration with Yoga Alliance and paying the fees.
 • Registration with YA might be useful when a student wants to work at the larger yoga schools in the Netherlands and / or abroad. The registration is visible in the YA system, where everyone can search. Around 70,000 yoga teachers are registered here.
 • After a student has registered, he / she can also keep track of hours and eventually work on an E-RYT 200, which is an experienced teacher. A lecturer must have completed at least 1000 teaching hours after graduation date and the first registration is only possible 2 years after the diploma date. So if the diploma date is 1-1-2017, then the first registration for E-RYT 200 is only possible on 1-1-2019, provided that 1000 hours have been made. The teacher can keep track of the hours in the YA online system.
 • Every 3 years teachers who are registered at YA Continuing Education have to do their registration valid. This means that they must have taught at least 45 hours in those 3 years and also have to do 30 hours of training. Of those 30 hours must be at least 10 hours of contact hours and a maximum of 20 hours of non-contact hours. The teacher can also complete these training hours in the online system of YA. There are special trainers / trainers who can offer Continuing Education for Pure Energy Yoga. They have a YACEP registration because they are experienced teachers and have many hours of teaching experience and have followed sufficient training hours themselves. If Pure Energy Yoga offers a workshop, training, education or further training that is registered as being YACEP then a teacher at Pure Energy Yoga can follow the workshop and register the hours as training hours.
 • In order to be able to offer a 200 hour training as Pure Energy Yoga, so to be a RYS (Registered Yoga School), we have to meet a number of conditions. For example, a 200-hour training must meet at least 180 contact hours, divided over the following 5 categories:

o Techniques, Training and Practice – 100 hour (min. 75 hour contact)

o Teaching Methodology – 25 hour (minimum 15 hour contact)

o Anatomy & Physiology – 20 hour (min. 10 hour contact)

o Yoga Philosophy / Ethics / Lifestyle – 30 hour (min. 20 hour contact)

o Practical – 10 hour (min. 5 hour contact)

 

7.3 Study load

During the 50 hour and 200 hour training sessions of Pure Energy Yoga there is self study in addition to the contact hours.

For the 50 hour modules, the study load is on average 10-12 hours (depending on your experience) in addition to the contact hours that are filled in by reading assignments and a number of homework assignments.

For the 200-hour course, the study load is on average 20-30 hours (depending on your experience) in addition to the contact hours that are filled in by reading assignments and a number of homework assignments.

The homework assignments must be made and handed in during the training days. In consultation with Esther this can be deviated from.

7.4 Schedule and times

Most Pure Energy Yoga Training are offered in modules of 5 days. Some trainings/courses take a shorter time or are more spread out (this is mentioned on the website per training course). The exact starting times vary each time.

On the website you will find an overview of the days and starting times of the various programs, training courses and workshops per program.

7.5 Tutoring

Pure Energy Yoga will support the student in such a way that study progress is facilitated and the indepemdent development is promoted The students can contact Esther Scheen for any questions regarding the progress of the programs. Any problems are discussed between student and teacher

8. Tuition fees and other study costs

8.1 Tuition

You will be enrolled for the training or workshop if the full payment has been received or a possible down payment has been made (in consultation with Esther Scheen). On the website you will find the exact costs per course, training, workshop.

You have to take into account additional costs for transport, accommodation and lunch, these are not included in the courses. Around the Pure Energy Yoga studio is paid parking (Monday to Saturday) these costs are not included in the course fee. Transport costs such as train tickets, bus tickets and fuel are also not included in the course fee.

8.2 Study material

You will receive the Pure Energy Yoga manual on the first day of each module, this Pure Energy Yoga material is included in the price. This reader is created by the teachers of Pure Energy Yoga and can not be copied or published without being asked. The copyrights to all learning materials displayed and used are exclusive to Pure Energy Yoga and are intended as reference work for the participant. It may not be reproduced, copied and
or used for educational purposes without permission.

You are also sometimes expected to purchase books that are used during a certain course. This is indicated per course. The costs for these additional books are for your own account.

 

9. Examination

9.1 Exam

For the 200-hour a theory exam will be taken for completion. Please note that the examination for completion of the 200-hour course must take place in the year in which the last module was completed.

The student is informed of the result by e-mail within 5 working days after completion of the examinations.

Before completing a number of the 40-50 hour modules, students must make a number of homework assignments. If all assignments have been submitted and approved, the student will receive a certificate (any assignments are listed in the accompanying information sheets that the students receive after registration for a specific module).

 

9.2 Re-examanation

If you do not have the opportunity to take the exam on the planned date or in case you have insufficient results you must make a new appointment for re-examination during the next opportunity. Pure Energy Yoga charges the following costs:

 • Re-examination theory: € 100

 

9.3 Participation

Your presence and participation in the training is very important, a lot of information is transferred in the training. To qualify for the certificate, all contact hours must be followed. If this participation requirement is not met, this should be discussed with the teachers, how and (if possible) when to follow the remaining contact hours.

9.4 Exemption policy

Given the short duration and intensity of the training/course, it is not possible to get exemptions for parts of the training/course.

 

10. Complaints procedure

 

10.1 Complaint handling

If you have complaints about substantive matters concerning the training, workshop, retreat or the teacher, we would like to hear that as soon as possible so that we can resolve the situation quickly. All complaints are treated confidentially. You can contact the teacher and report your complaint. We will endeavor to put things right. If you do not come to satisfaction here, you can follow the following complaints procedure. Please note that Pure Energy Yoga cannot be held responsible for the individual behavior of any other person, client or group member.

 

Step 1: A complaint must be submitted in writing within 4 weeks of the action being taken

whether the decision has been made. Send your complaint to Esther Scheen by e-mail: esther@pureenergyyoga.nl She will respond to your complaint within four weeks.

Describe your complaint clearly and clearly. The complaint is signed by you and contains at least: name, address, place of residence and education; an indication of the person who performed / took the contested act / decision; A clear description of the act or decision to which the complaint relates; the date on which the action took place or the decision was taken or notified to the student and the measure that in the opinion of the student should be taken.

 

Step 2 Appeal to an independent third party.

If you can not reach agreement with Esther Scheen on the complaint in question, we will call in an independent third person: Manon Plokker. She is a therapist and yoga teacher. You will receive a written opinion within four weeks. The judgment of this independent third person is binding for the student as Pure Energy Yoga. The decision will be communicated in writing to the student and to Pure Energy Yoga within 4 weeks. The decision will be communicated in writing to the student and to Pure Energy Yoga within 4 weeks. Pure Energy Yoga is that the goals are taken from the judgment within 4 weeks of handling. If this is not a feasible term, then that must be clearly communicated. All complaints will be handled with care and confidentiality. Complaints will be filed digitally for a period of two years.


10.2 Applicability and disputes

 

These conditions apply to all agreements with Pure Energy Yoga concerning participation or instruction to hold training courses, courses, training and other forms of training, or advice in the broadest sense of the word.

Disputes arising from the agreements to which these General Terms and Conditions apply will be submitted to the competent court in the place or the surrounding area of the Pure Energy Yoga branch.

Pure Energy Yoga

Chamber of Commerce in Utrecht Chamber of Commerce number: 59604344

 

Pure Energy Yoga – 2021

 

Download hier de PDF Algemene Voorwaarden & Privacy statement Pure Energy Yoga 2021

 

 

error: