a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

Laatste nieuws!

    No posts were found.

Privacy policy

Pure Energy Yoga respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Pure Energy Yoga gebruikt uw gegevens om de yogacursussen, opleiding, trainingen en workshops goed te kunnen organiseren en zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Pure Energy Yoga deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Pure Energy Yoga zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, delen of verhuren op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring en zal deze informatie uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

In dit privacy statement staat beschreven hoe Pure Energy Yoga omgaat met privacy en persoonsgegevens. Dit privacy statement heeft betrekking op een ieder die gebruikt maakt van de website van Pure Energy Yoga en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van Pure Energy Yoga. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met Esther Scheen via info@pureenergyyoga.nl.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst vverstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig aan Pure Energy Yoga. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Uw IP adres als u een bezoek brengt aan onze webpagina.
  • Uw email adres als u aankopen/vragen plaatst op deze website.
  • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (telefoonnummer, adres, betalingsgegevens).
  • De informatie wordt alleen intern gebruikt voor het afhandelen van inschrijvingen en wordt nietdoorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt. Pure Energy Yoga houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wip) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij Pure Energy Yoga achter. Pure Energy Yoga verwerkt dus alleen die gegevens die door uzelf bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. Deze gegevens zullen niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten bewaren. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector (SSL certificaat). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruikof de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Pure Energy Yoga draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover per mail bericht.

 

 Klachten inzake AVG

Pure Energy Yoga wijst u erop dat u als betrokkene een klacht kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

 

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

Pure Energy Yoga verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven en/of als u het contactformulier invult op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt Pure Energy Yoga onder andere de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, betalingsgegevens, IP-adres.

De informatie wordt gebruikt om de gewenste dienst te verlenen en de aangeboden diensten op de website te verbeteren.

Pure Energy Yoga verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het verlenen van de gewenste dienst.
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen informeren over toekomstige diensten
  • Het afhandelen van uw betaling

 

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Pure Energy Yoga verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. De gegevens zijn niet toegangelijk voor derden. Docenten die lesgeven in opdracht van Pure Energy Yoga krijgen de gegevens alleen na uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Pure Energy Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert Pure Energy Yoga eveneens haar beveiligingsbeleid.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Persoonsgegeven en derden

Wij versturen geen geadresseerd reclamedrukwerk en plegen geen commerciële telefoontjes.

Pure Energy Yoga verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Pure Energy Yoga een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Pure Energy Yoga daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn.

Daarnaast mag Pure Energy Yoga ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven.

De zaakwaarnemer (F.Blesgraaf) heeft toegang tot persoonsgegevens indien het noodzakelijk is dat hij deze inziet (bijv in geval van overlijden of langdurige ziekte). De zaakwaarnemer heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Communicatie

Over communicatie per email

Als u in de toekomst geen emails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie en eventuele producten ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de inschrijvingen die u on-line geplaatst hebt.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan s.v.p.contact met ons via de hierboven vermelde contactinformatie.

Wij zijn dankbaar voor het door u gestelde vertrouwen. We zullen onze uiterste best doen om uw inschrijving zo spoedig mogelijk te verwerken en te leveren. Het is altijd mogelijk om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft, of meer informatie wenst te ontvangen

Pure Energy Yoga behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Versie 15-11-2018

 

 

Privacy Statement (English)

Pure Energy Yoga respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. Pure Energy Yoga uses your data to organize the yoga courses, education, training and workshops well and to ensure that they run as smoothly as possible. For the rest, Pure Energy Yoga will only use this information with your permission. Pure Energy Yoga will not sell, share or rent your personal information to third parties other than as stated in this privacy statement and will only make this information available to third parties that are involved in processing your order.

This privacy statement describes how Pure Energy Yoga deals with privacy and personal data. This privacy statement applies to anyone who uses the website of Pure Energy Yoga and / or becomes involved in the implementation of the services of Pure Energy Yoga. If you have questions about the policy, please contact Esther Scheen at info@pureenergyyoga.nl.

 

Processing personal data

By using the website or the service, you voluntarily provide your personal data to Pure Energy Yoga. The processing of personal data includes the storage, modification, forwarding or deletion of that data.

 

When you visit our website we save:

Your IP address when you visit our web page.
Your email address if you place purchases / questions on this website.
All information that you have provided voluntarily (telephone number, address, payment details).
The information is only used internally for handling registrations and is not passed on to other organizations for commercial purposes.

Your data will be processed carefully. Pure Energy Yoga adheres to the requirements set by the Personal Data Protection Act (Wip) and / or the General Data Protection Regulation (AVG). If you purchase a service or ask a question via the website, you leave data with Pure Energy Yoga. Pure Energy Yoga therefore only processes the information that you have made known in the context of the service you have requested. This data will not be stored longer than necessary for the provision of the services. If we transfer or receive your data on our website, we always use the encryption technologies that are recognized as accepted standards within the IT sector (SSL certificate). We have implemented the necessary security measures to prevent the loss, unauthorized use or modification of information we receive on our site.

 

Request for removal, inspection and correction

Every data subject whose personal data is stored has the right, even after permission, to view his own personal data, to correct it for correctness and / or to have it removed. You can also withdraw your permission to store your personal data afterwards. Pure Energy Yoga ensures that you submit your request as soon as possible, but no later than one month after receipt of your request. You will receive a message by e-mail.

 

Complaints regarding AVG

Pure Energy Yoga indicates that you as a person can file a complaint with the relevant supervisory authority.

 

Which data is collected and for what purpose

Pure Energy Yoga collects data if you have explicitly given permission and / or if you fill in the contact form on the website. In those cases, Pure Energy Yoga asks for or obtains the following information: name, address, place of residence, telephone number and e-mail address, payment details, IP address.

The information is used to provide the desired service and to improve the services offered on the website.

Pure Energy Yoga processes your personal data for the following purposes:

Providing the desired service.
To call you if necessary to carry out our services
To be able to inform you about future services
Handling your payment

 

Protection

To protect the received data Pure Energy Yoga has taken various security measures to protect the data. The data are not accessible to third parties. Teachers who teach on behalf of Pure Energy Yoga will only receive the data after explicit permission from the participant.

Pure Energy Yoga takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

So your personal data is behind a secure environment for which we must log in with a username and password. If necessary or when the general security standards within the Netherlands and / or Europe change, Pure Energy Yoga also changes its security policy.

Our company can use information for new purposes that are not yet provided for in our privacy policy. In that case we will contact you before using your data for these new purposes, to inform you of the changes to our regulations for the protection of personal data and to give you the opportunity to refuse your participation.

 

Personal data and third parties

We do not send addressed printed advertising material and do not make commercial phone calls. Pure Energy Yoga does not sell, trade or pass on personal data to external parties. The foregoing does not apply to third parties with which Pure Energy Yoga has entered into an agreement and that help her to host the website and / or Pure Energy Yoga in this respect or in the matter of the task to be carried out support.In addition, Pure Energy Yoga can protection of rights, property and safety of others or to comply with the law, release information. F.Blesgraaf has access to personal data if it is necessary for him to see this (eg in case of death or long-term illness). F.Blesgraaf has signed a confidentiality agreement.

 

Communication

About communication by email

If you do not wish to receive emails from our company in the future, please contact us at the above address.About communication by letter If you provide us with your postal address via the web, you will only receive the information and any products you have requested, at the address you have given us.

About communication by telephone

If you give us your telephone number via the web, We will only contact you by telephone if this is necessary to inform you about the registration you have placed on-line.

If our site is not in accordance with our privacy policy, please contact us via the above contact information. We are grateful for the trust you have in us. We will do our utmost to process and protect your information. It is always possible to contact us if you have any questions or wish to receive more information.

Pure Energy Yoga reserves the right to change this privacy statement. A change will be announced on this page. Please check this page regularly so that you are kept informed of any changes.

Current version November 2018

error: